Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá a meteorológiai adatok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

A legfontosabb levegőtisztaság-védelmi kérdések – gazdasági szereplők részére

Az alábbiakban a leggyakoribb levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos kérdések megválaszolásával célunk a gazdasági szereplők (gazdasági társaságok, önkormányzatok) tájékozódásának segítése. Minden kérdésnél feltüntetjük a vonatkozó jogszabályi hátteret is.

1. Mikor engedélyköteles egy légszennyező forrás?


a) Pontforrás (olyan légszennyező forrás, amely kéménnyel vagy kivezető csővel rendelkezik, ezért méréssel/műszaki számítással kibocsátásai egyértelműen meghatározhatók): akkor engedélyköteles, ha a forrásra igaz az alábbiak valamelyike:

 • a pontforrás háztartási és közintézmény 500 kWth névleges bemenő hőteljesítménynél nagyobb tüzelőberendezéséhez csatlakozik;
 • a pontforrás nem háztartási és közintézmény 140 kWth névleges bemenő hőteljesítménynél nagyobb, csak füstgázt kibocsátó tüzelőberendezéséhez kapcsolódik;
 • a pontforrás nem háztartási és közintézmény nem csak füstgázt kibocsátó berendezéséhez (pl. elszívó berendezéshez) csatlakozik.

b) Diffúz forrás (bármilyen kibocsátó felület, melynek levegőterhelése egyértelműen nem mérhető/számítható): akkor engedélyköteles, ha az elsőfokú környezetvédelmi hatóság annak működtetését engedélyhez köti. Ez a hatósági előírás történhet hatósági intézkedés, vagy pedig a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat, vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során.

(A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 22. §, 24. §, 26. § és 36. § alapján)

2. Melyek az engedélyköteles légszennyező forrással kapcsolatos teendők?

a) Előzetesen levegőtisztaság-védelmi engedélyt kell kérni a kormányhivataltól a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. melléklete szerinti tartalmi követelmények szerint az alábbiakhoz:

 • légszennyező forrás létesítése;
 • légszennyező forrás teljesítménybővítése;
 • légszennyező forrás élettartamát meghosszabbító felújítása;
 • az alkalmazott technológia váltása;
 • légszennyező forrás használatbavétele.

b) Bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, bevallási és díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni:

 • a forrást legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt az OKIR rendszerbe be kell jelenteni (LAL; alapbejelentés);
 • az alapbejelentésben bekövetkező változásokat (ideértve a tevékenység megszűnését is) 30 napon belül jelenteni kell;
 • a légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót kell vezetni, feltüntetve az üzemeltetéssel és termeléssel kapcsolatos adatokat, javításokat és karbantartásokat, kibocsátás ellenőrzés módját;
 • a tárgyévet követő év március 31.-ig a hatóság részére éves adatszolgáltatást (LM; éves jelentés) kell benyújtani, és a NAV részére a levegőterhelési díj mértékét be kell vallani;
 • negyedéves bontásban, díjelőleg formájában a levegőterhelési díjat (amely nem más, mint egy adónem) a NAV környezetterhelési díj bevételi számlájára meg kell fizetni.

c) A környezetvédelmi hatóság által előírt levegővédelmi követelményeket (pl. üzemeltetés szabályai, szabványos emisszió mérés elvégzése, stb.) is teljesíteni kell. A követelményeket hatósági eljárás során állapítják meg, amely lehet:

 • levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárás;
 • környezeti hatásvizsgálati eljárás;
 • egységes környezethasználati eljárás.

(A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §, valamint a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 22. §, 31. §, 32. §, továbbá a 2003. évi LXXXIX. törvény 20. § alapján)

3. Melyek a légszennyező forrásokkal kapcsolatos kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményei?

Bírságtételek a teljesség igénye nélkül:

Engedélyköteles légszennyező forrás engedély nélküli üzemeltetése: 1 000 000,- Ft/forrás
Légszennyező forrás engedélytől eltérő üzemeltetése: 1 000 000,- Ft/forrás
Előírt kibocsátás vizsgálat nem teljesítése:    500 000,- Ft
LAL bejelentés, vagy LM bejelentés nem teljesítése:    300 000,- Ft
Engedély szerinti adatok változása bejelentésének elmulasztása:    200 000,- Ft

A részletes lista a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. mellékletében található.

A környezetterhelési díj bevallásával és befizetésével kapcsolatos mulasztásokat az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény szerint (172. §) szankcionálják:

Bejelentési kötelezettség késedelmes, hibás teljesítése: 500 000,- Ft-ig terjedő bírság
Adó meg nem térítése az esedékesség időpontjáig: mulasztási bírság, pótlék, stb.

4. Hogyan történik a hatásterület meghatározása, és mi ennek a jelentősége?

Légszennyező forrás hatásterületét a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § 12.a pontjában (diffúz források) és 14. pontjában (pontforrások) foglalt három-három módszer alapján kell meghatározni. A számítás elvégzéséhez szükséges alapadatok a vizsgált terület alap levegőterheltségének mértéke, és a légszennyező forrás (források) üzemeltetéséből adódó, az alapterhelésen felül jelentkező talajközeli légszennyezőanyag-koncentráció órás (szálló por esetében 24 órás) átlagolási időtartamra vonatkoztatva. Az előbbi viszonylag jó közelítéssel megadható a (jelenleg) a Földművelésügyi Minisztérium által üzemeltetett Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján. Az utóbbi meghatározásához a terjedésmodellezés eszköztárát alkalmazzuk.

A modellel kapott órás (illetve 24 órás) immissziós (levegőterheltségi) szintekből határozható meg második lépésben a forrás hatásterülete. A források létesítése és üzemeltetése során egyaránt jelentősége van, de meghatározásának a legfontosabb vonatkozása, hogy a hatásterületen belül a levegővédelmi követelményeket biztosítani kell. Ennek érdekében például a valamely szennyező esetében a hatásterületen egészségügyi határérték túllépését okozó pontforrás csak akkor létesíthető, ha a beruházó egyidejűleg a levegőterheltségi szint szempontjából egyenértékű kibocsátás csökkentést biztosít (306/2010. Korm. rendelet 7. §).

5. Milyen számítási módszer fogadható el a hatásterület megállapításakor?

A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 13. pontja szerint a légszennyező források hatásterületének lehatárolását 2015. október 16.-tól az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással kell végezni az alábbiak esetében:

 • előzetes vizsgálati eljárás;
 • környezeti hatásvizsgálati eljárás;
 • egységes környezethasználati engedélyezési eljárás;
 • környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás;
 • hulladékégetés esetén.

Egyéb esetben egyszerűsített számítással is elvégezhető a hatásterület meghatározása.

6. Mi a különbség az érvényes szabvány szerinti, és a korábbi számítási eljárás között?

A két számítási módszer elsődlegesen a modellszámítások meteorológiai adataiban tér el.

Korábban a Pasquill-Gifford-féle légköri stabilitási kategóriákat, illetve azok magyarországi körülményekre validált változatát (Szepesi-féle stabilitási kategóriák) alkalmazták. Ez a rendszerezés összesen 7 intervallumba (kategóriába) sorolta a függőleges hőmérsékleti gradienset. A turbulens szóródás számításához elegendő volt a szélirány, szélsebesség és a légköri stabilitási kategória megadása a modell számára, illetőleg a modellek fejlettebb változatában ezen jellemzők statisztikai gyakoriságának ismerete (statisztikai alapú modellek).

A jogszabály szerint a jelenlegi szabványossági kritériumokat kielégítő módszer a Monin-Obukhov-féle stabilitási hosszal számol, ami a légkör állapotának a turbulencia szempontjából finomabb jellemzését is lehetővé teszi a korábbi módszerrel szemben. Az eredmények megbízhatósága jobb, ugyanakkor adatszükséglete nagyobb: órás felbontású felszíni meteorológiai adatok, továbbá magaslégköri meteorológiai adatok szükségesek a számítás kivitelezéséhez.

Keresse szakértőnket bővebb információért!